×

ATENŢIE! CONCURS!

Direcţia Generală Educaţie, Cultură și Turism Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Instituţiei Publice școala Primară – Grădiniță Mereni, r-nul Anenii Noi.

Condițiile de participare la concurs:

 1. Deține cetățenia Republicii Moldova

 2. Studii superioare universitare

 3. Are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani

 4. La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani

 5. Cunoaște limba română

 6. Este apt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției

 7. Nu are antecedente penale

 8. Nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art. 86, alin. (1) lit. 1), m) și n) din Codul Muncii

Candidații pentru ocuparea funcției de director depun personal sau prin reprezentant (la secretarul DGECT), prin poștă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului în presă, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

 1. Cererea de participare la concurs (conform modelului anexat la Regulament)

 2. Copia actului de identitate

 3. Copia/ copiile actului/ actelor de studii

 4. Copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului

 5. Curriculum vitae (conform modelului anexat la Regulament)

 6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcției

 7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/ copiile actului/ actelor ce confirmă gradul didactic/ managerial recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/ naționale/ internaționale, publicațiile didactice, statutul de expert/ evaluator național/ internațional.

Pentru informații suplimentare:

 • nr. de telefon: 026522920 (serviciul resurse umane)
 • adresa electronică: dgitsaneniinoi@gmail.com
 • adresa poștală: or. Anenii Noi, str. Suvorov, nr. 6, Direcția Generală Educație, Cultură și Turism Anenii Noi
 • Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţământ general, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei nr. 163 din 23 martie 2015 cu completările şi modificările ulterioare.

Anunţul despre organizarea concursului a fost publicat în Monitorul Oficial din 09 septembrie 2022.

Pentru a obține informații despre numărul de elevi al instituției, bugetul pe ultimii ani, starea infrastructurii existente, proiecte în derulare, puteți apela la nr. de telefon 0(265) 54-3-47 – IPȘc.Pr.-Gr. Mereni.