×

ATENŢIE! CONCURS!

Direcţia Generală Educaţie, Cultură și Turism Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de Specialist superior  în domeniul turismului

Scopul funcţiei: Promovarea politicii de stat în domeniul turismului, valorificarea patrimoniului cultural național teritorial.

Sarcinile de bază:

 1. Aplicarea strategiei de stat în domeniul turismului;
 2. Coordonarea procesului de evidență și atestare a patrimoniului turistic din raion, asigurarea valorificării și protejării acestuia;
 3. Efectuarea controlului serviciilor turistice prestate;
 4. Colaborarea cu autoritățile publice locale în organizarea condițiilor pentru atragerea investițiilor interne și străine în scopul dezvoltării turismului;
 5. Organizarea și desfășurarea activității de promovare a imaginii raionului ca parte componentă a turismului intern.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

2) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

3) are capacitate deplină de exerciţiu;

4) nu a obţinut vârsta de 63 ani;

5) este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituția abilitată;

6) nu are antecedente penale;

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare în domeniu
 • Fără experiență.
 • Cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini:
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul de activitate
 • Cunoştinţe de utilizare a computerului
 • Abilităţi de comunicare, de lucru cu informaţia, planificare, elaborare a documentelor, monitorizare, control, evaluare.
 • Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

 Documentele ce urmează a fi prezentate: 1) formularul de participare, specificat în anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin HG nr. 201 din 11.03.2009; 2) copia buletinului de identitate; 3) copiile diplomelor de studiu şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare sau specializare; 4) copia carnetului de muncă; 5) certificat medical; 6) cazier judiciar; 7) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova
 2. Codul Muncii
 3. Legea nr. 158 – XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 4. Legea nr. 25 – XVI  din 22 februarie 2008 cu  privire la codul de conduită al funcţionarului public
 5. Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale
 6. Legea nr. 352 din 24.11.2006 cu privire la organizarea și desfășuyrarea activității turistice în republica Moldova

Data limită de depunere a actelor: 13 septembrie 2022

Documentele se vor depune personal pe adresa: or. Anenii Noi, str. Suvorov, 6, biroul 25

Telefon de contact: 026522920