aprilie
05
2019

ATENŢIE! CONCURS!

Direcţia Educaţie Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Instituţiei Publice Gimnaziul Şerpeni, r-nul Anenii Noi.

Condițiile de participare la concurs:

 • Deține cetățenia Republicii Moldova
 • Are studii superioare universitare
 • Are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani
 • La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani
 • Cunoaște limba română
 • Este apt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției
 • Nu are antecedente penale
 • Nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art. 86, alin. (1) lit. 1), m) și n) din Codul Muncii

Candidații pentru ocuparea funcției de director depun personal sau prin reprezentant (la secretarul DE), prin poștă sau prin e-mail, în termen de 30 zile din ziua publicării anunțului în ziar, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • Cererea de participare la concurs (conform modelului anexat la Regulament)
 • Copia actului de identitate
 • Copia/ copiile actului/ actelor de studii
 • Copia carnetuli de muncă
 • Curriculum vitae (conform modelului anexat la Regulament)
 • Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției
 • Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/ copiile actului/ actelor ce confirmă gradul didactic/ managerial recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/ naționale/ internaționale, publicațiile didactice, statutul de expert/ evaluator național/ internațional.

Pentru informații suplimentare:

 • de telefon: 026522863 (serviciul resurse umane)
 • adresa electronică: dgitsaneniinoi@gmail.com
 • adresa poștală: or. Anenii Noi, str. Suvorov, 6, Direcția Educație
 • Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţământ general, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei nr. 163 din 23 martie 2015 cu completările şi modificările ulterioare.

Anunţul despre organizarea concursului a fost publicat în ziarul Adevărul de Anenii Noi pe data de 05 aprilie 2019.