ianuarie
11
2019

ATENŢIE!  CONCURS!

Direcția Educație Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al Instituţiei Publice Liceul Teoretic Alexandr Puşkin or. Anenii Noi.

Condițiile de participare la concurs:

 • Deține cetățenia Republicii Moldova
 • Are studii superioare universitare
 • Are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani
 • La data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani
 • Cunoaște limba română
 • Este apt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției
 • Nu are antecedente penale
 • Nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art. 86, alin. (1) lit. 1), m) și n) din Codul Muncii

Candidații pentru ocuparea funcției de director depun personal sau prin reprezentant (la secretarul DE), prin poștă sau prin e-mail, în termen de 30 zile din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • Cererea de participare la concurs (conform modelului anexat la Regulament)
 • Copia actului de identitate
 • Copia/ copiile actului/ actelor de studii
 • Copia carnetuli de muncă
 • Curriculum vitae (conform modelului anexat la Regulament)
 • Certificate medicale care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției
 • Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/ copiile actului/ actelor ce confirmă gradul didactic/ managerial (valabile – 5 ani), recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă (valabile – 5 ani), performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/ naționale/ internaționale, publicațiile didactice, statutul de expert/ evaluator național/ internațional.

Pentru informații suplimentare:

 • Nr de telefon: 026522863 (serviciul resurse umane)
 • Adresa electronică: dgitsaneniinoi@gmail.com
 • Adresa poștală: or. Anenii Noi, str. Suvorov, 6, Direcția Educație

Anunţul despre organizarea concursului la funcţia vacantă de director al acestei instituţii a fost publicat în ziarul Adevărul de Anenii Noi pe data de 11 ianuarie 2019.